Samarbetspartners

Wellnetloggany

Friskvard

Liveit

Ansluten _benify SV

Söderberg-partners

Villkor

Genom ditt medlemskap i Nordic Military Training förbinder du dig till följande villkor:

Omfattningen av NMT:s olika medlemskap och avgifterna för dessa framgår av NMT:s vid var tid gällande beskrivning och aktuella prislista. Dessa villkor gäller tillsvidare och ersätter alla tidigare medlemsvillkor från NMT.  NMT förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor samt att utföra prisändringar. Eventuell ändring av träningsavgift görs dock först efter utgången av innevarande bindningstid.

1. Medlemskap                                                                                              Vid tecknande av medlemskap ingår du ett avtal med en angiven bindningstid.       Medlem förbinder sig att erlägga träningsavgift enligt det avtalade medlemskapets bindningstider. NMT följer distans & hemförsäljningslagen med 14 dagars ångerrätt vid     e-handel inom Sverige.

Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas.

2. Ändra medlemskap

Godkänd ändring av medlemskap under bindningstid är det med högre avgift och samma bindningstid alternativt längre bindningstid. Vid denna typ av ändring ska Medlem betala den prisskillnad som uppstår mellan medlemskapen. Nyttjad avtalstid kan inte ges tillgodo vid ändring. Annan ändring är inte möjlig innan bindningstiden löpt ut för respektive avtal.

3. Uppsägning av medlemskap

Medlem som betalar månatligen har en uppsägningstid på 30 dagar. Uppsägningen träder i kraft tidigast när avtalad bindningstid löpt ut. Om ingen uppsägning genomförs förlängs medlemskapet automatiskt med att gälla tillsvidare, med en ömsesidig uppsägning på 30 dagar plus resterande dagar i innevärande betalningnsperiod. Uppsägningen måste ske skriftligen med mail till info@nordicmilitarytraining.org NMT konfirmerar din uppsägning av medlemskap med ett bekräftelsemail. Vänligen notera, om du inte har fått en bekräftelse från NMT är din uppsägning inte giltig. Under förlängningsperioden är NMT berättigad att erhålla den månatliga betalningen.

För Medlem som betalar med engångsbelopp i förskott upphör medlemskapet i samband med att bindningstiden går ut. Innan medlemskapet går ut erhåller Medlem mail om fortsatt medlemskap, ny träningsperiod. Medlem som erlägger betalning för en viss träningsperiod kan inte säga upp avtalet under dess bindningstid och ingen återbetalning sker avseende betald period.

4. Månatlig/löpande betalning

Medgivande till betalning via betalkort godkänns i samband med att medlemskap tecknas. Månadsavgiften samt anmälningsavgift och deposition för träningsväst dras direkt Medlem tecknat avtal. Därefter debiteras månadsavgiften i förskott beräknat från Medlems start datum. Ny avisering sker endast vid ändring i medlemskapet eller dessa villkor. Om Medlem underlåter att tillse att till kortet anslutna konto inte har medel för täckande av träningsavgift kommer NMT att fakturera Medlemmen samt anmoda att omgående inbetalning sker. Vid avsaknad av erforderliga medel tre månader i följd övergår betalsätt till faktura på hela periodbeloppet. Efter bindningsperiodens slut fortsätter medlemskapet som betalas månatligen att gälla tillsvidare om inte skriftlig meddelande om uppsägning är mottagen och bekräftad av NMT.

5. Engångs betalning

Om Medlem väljer att betala medlemskapet direkt via bankgiro 348-8053 , sker betalning för hela träningsperioden i förskott enligt avtal. Betald avgift återbetalas inte och därför ses varje ny betald träningsperiod som en ny bindningstid.

6. Frysning av medlemskap

Medlemmar som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid kan frysa sitt medlemskap kostnadsfritt mot intyg.

Giltig anledning är sjukdom/skada, arbete/studier, militärtjänstgöring eller graviditet.

Frysning av medlemskap vid skada/sjukdom eller graviditet görs med minst 1 månad och längst 12 månader.

Frysning av medlemskap vid arbete, studier eller militärtjänstgöring på annan ort görs med minst 3 månader och längst 12 månader.

Fyll i "blankett för frysning av medlemskap". Ansökan om frysning av medlemskap ska ske skriftligen i förväg med angiven blankett och innehålla relevanta intyg för att styrka giltig grund för uppehållet. Frysningen blir giltig när Medlem fått bekräftelse från NMT. Frysning av medlemskap ska godkännas av NMT och kan inte ske i efterhand. Längden på fryst medlemskap ska styrkas av intyget. Medlemskapet förlängs motsvarande den tid som anmälts.

För frysningsblankett maila info@nordicmilitarytraining.org  

Ansökan om förlängning av fryst medlemskap skall göras i förväg.

Giltiga intyg:

  • Sjukdom/skada: Läkarintyg/utlåtelse av sjukgymnast
  • Jobb/militärtjänstgöring: Intyg från företag/arbetsgivare
  • Studier: Intyg från skolan

 

7. Tillgång - ändringar i schema& utbud

Medlem har rätt att delta på samtliga pass med NMT runt om i Sverige.

NMT förbehåller sig rätten att ställa in ett pass eller ändra datum eller tid och plats för ett pass. Information om detta sker via e-post och Facebook.

Under juli & augusti samt under jul har vi ett schema med begränsat antal pass.

Ingen träning på röda dagar. 

8. Ansvar & försäkring

All träning med NMT sker på egen risk. Medlem ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de kan utöva träningsaktiviteter utan risk för sin hälsa. NMT har rätt att avbryta Medlems träning och/eller säga upp medlemskap om fortsatt träning enligt NMT:s egen bedömning kan medföra hälso- eller skaderisk. NMT ansvarar inte heller för personskador eller andra skador som uppkommit på grund av olycksfall vid Medlems träning. NMT tar inte ansvar för eller ersätter medlems egendom vid stöld. NMT ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning som du använder under träningspassen. 

9. Betalningsvillkor

Priser och avgifter gäller enligt vid var tid aktuell prislista. Betalning ska erläggas i enlighet med upprättat medlemskap. Betalningsansvaret kan ägas av annan än Medlem. Denne övertar då ansvaret att erlägga avgift för medlemskapet. Om betalningsansvaret ligger hos en juridisk person är fortfarande Medlemmen ytterst ansvarig för att betalning sker. Om betalning uteblir lämnas ärendet till Inkasso. NMT förbehåller sig rätten att debitera en fakturerings- och påminnelseavgift per faktura samt tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt lag.

10. Rabatterade avtal/kampanjerbjudande

Medlem som tecknat avtal till rabatterat pris skall till NMT styrka detta såsom exempelvis för student rabatt, ska en bild på student legitimation bifogas. Medlem är skyldig att informera NMT om eventuella ändringar i rabattgrunden. Om rabattgrund upphör att gälla efter den inledande bindningsperioden ska pågående medlemskap uppgraderas till ordinarie medlemskap.

11. Kampanjerbjudande

Har du tecknat ett av våra kampanjerbjudanden, så löper medlemskapet på med ordinarie pris efter kampanjerbjudandets slut.

12. Åldersgräns

Minimiåldern för att träna med Nordic Military Training är 18 år. Under 18 år krävs målsmans intyg och ett godkännande av NMT.

13. Depositionsavgift

Vi tar en depositionsavgift för träningsvästen på 200 kr. Västen ska bäras på samtliga pass.  Du får tillbaka pengarna vid återlämnande av väst. Detta görs genom att kontakta oss: info@nordicmilitarytraining.org

14. Säkerhets & ordningsregler

Dessa säkerhets och ordningsregler är till för att skydda och hjälpa Medlem.

Medlem förutsätts uppträda på ett sätt som inte stör andra medlemmar.

NMT tar tydligt avstånd från all form av doping.

Medlem får inte marknadsföra eller sälja egna eller annans varor eller tjänster på NMT.

Medlem skall komma i tid till passet som startar på utsatt tid. Vid sen ankomst kan medverkan i passet nekas.

NMT förbehåller sig rätten att om medlem bryter mot säkerhets och ordningsregler och underlåter vidta rättelse vid upprepade tillfällen avsluta medlemskapet och Medlem har ej rätt att återfå erlagd avgift för resterande avtalsperiod.

Förtydliganden och godkännande

Genom att ingå ett träningsavtal med NMT accepterar jag ovanstående villkor. 

 

© 2019 Nordic Military Training

Södra Fiskartorpsvägen 24
114 33 Stockholm

Mail: info@nordicmilitarytraining.org